Regulamin

Pobierz Regulamin obowiązujący do 22.09.2019

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROPA SYSTEMS
Postanowienia ogólne
§ 1.  
1)      Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem www.europasystems.pl (dalej “Sklep”), a którego dotyczy niniejszy regulamin organizujący proces zamawiania i sprzedaży towarów, stanowi własność: Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy M.St Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000518816, o kapitale zakładowym 1.500 000 PLN, NIP 852-22-47-608, VAT-UE: PL 8522247608, REGON 811889939.
2)      Kontakt ze Sklepem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: webshop@europasystems.com, telefonicznie – pod numerem 91 579 03 72, pisemnie – na adres: Europa Systems sp. z o.o., Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce.
3)      Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:
a)      ES/Sprzedający – spółka Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy M.St Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:000518816;
b)      Klient/Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: §  wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i §  poprzez Sklep zawiera umowę z ES w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
c)      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
d)      Towar/Produkt – rozumie się przez to przedmioty lub urządzenia oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w ramach Sklepu;
e)      Sklep – prowadzony przez ES sklep internetowy działający pod adresem www.europasystems.pl sprzedający Towary za pośrednictwem Internetu;
f)       Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT; g)      Zamówienie –rozumie się przez to ofertę skierowaną do ES przez Klienta w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
h)      Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
i)       Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
j)       Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
k)      Koszty dostarczenia Towaru/Przesyłki – rozumie się przez to koszty poniesione przez ES niezbędne do dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
4)      Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w §1 ust. 3b.
5)      Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.
6)      Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
Przyjmowanie i realizacja zamówień
§ 2.  
1)      Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.europasystems.pl, kierowane przez ES do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
2)      Sklep oferuje Klientom wyłącznie produkty znajdujące się w ofercie na stronach internetowych Sklepu. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą wizualnej ich prezentacji. Ich charakter jest wyłącznie orientacyjny.
3)      Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy płatności i formy dostawy.
4)      Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji.
5)      Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu  rejestracji.
6)      Każdy Klient otrzymuje od ES rabat za rejestrację, który jest jednorazowy i wynosi 5% od pierwszego zakupu. Rabat dotyczy wartości netto zamówienia, sumuje się wyłącznie z rabatami ilościowymi, a jego wartość wyliczana jest w koszyku. Podczas procesu sprzedażowego należy wpisać w odpowiednim dedykowanym polu unikalny kodu rabatowy, który jest podany w mailu potwierdzającym rejestrację.
7)      ES ma prawo odmówić zarejestrowania konta lub zlikwidować konto Klienta, jeżeli Klient nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu lub gdy ES będzie miał uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości danych podanych przez Klienta w procesie rejestracji. W przypadku likwidacji konta Klienta zostanie on o tym poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed planowaną likwidacją.
8)      Odmowa rejestracji Profilu Kupującego może nastąpić w następujących przypadkach:
a)      dane osobowe lub informacje podane przez osobę rejestrującą konto są nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania,
b)      osoba rejestrująca konto nie jest przedsiębiorcą,
c)       login wprowadzony przez osobę rejestrująca konto znajduje się już w bazie danych. W takiej sytuacji konieczne jest podanie przez Klienta innego loginu.
9)      Konto może być zlikwidowane w następujących przypadkach:
a)      dane osobowe lub informacje podane przez osobę rejestrującą konto są nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania.
b)      osoba, która zarejestrowała konto nie jest przedsiębiorcą.
c)       Klient dokonał czynności stanowiących naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa,
d)      Klient dopuścił się działania na szkodę ES lub innych Klientów lub działania niezgodnego z prawem.
e)      Klient nie dokonał żadnej czynności w Serwisie przez okres 12 miesięcy.  
10)  W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
11)  Złożenie zamówienia przez stronę internetową jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna); b) włączona obsługa apletów Javy w przeglądarce.
12)  W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
13)  W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie. 14)  Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
15)  Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
16)  Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
17)  Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
18)  Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
19)  Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
20)  Zamówienia należy składać za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia z ES.
21)  Zamówienia za pośrednictwem gotowego formularza Sklepu lub drogą e-mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w Dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
22)  Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru, w szczególności adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
23)  Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
24)  Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
25)  Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są na terenie Polski.
26)  Istnieje możliwość wysyłki zakupionych towarów poza granice Polski po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z Klientem kosztów transportu i zasad przesyłki.
27)  Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, informując o tym Klienta drogą elektroniczną.
28)  Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep.
29)  Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
30)  Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
31)  Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
32)  Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
33)  Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
34)  Wysokość Cen jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
35)  W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego :
a)      wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
b)      anulować Zamówienie w całości.
36)   Orientacyjne terminy realizacji zamówień zostały określone poniżej: Spis terminów realizacji dla poszczególnych towarów ze sklepu internetowego:*
a)      Listwy rolkowe LR28, LRK28 -termin realizacji do 10 dni roboczych.**
b)      Elementy kulowe serii 3000 i 5150 - termin realizacji do 10 dni roboczych.**
c)       Rolki transportowe: Ø   seria RT0, RT1, RT2 (do 100szt.) -termin realizacji do 20 dni roboczych.** Ø    seria RT2K2 (do 50szt.) - termin realizacji do 20 dni roboczych.**
d)      Magazyn palet - termin realizacji - na zapytanie
e)      Stoły hydrauliczne - termin realizacji - na zapytanie
f)       Przenośniki rolkowe nienapędzane - termin realizacji - na zapytanie
g)      Obrotnica profili konstrukcyjnych - termin realizacji - na zapytanie
h)      Koła łańcuchowe - termin realizacji - na zapytanie
podane terminy realizacji odnoszą się do dni roboczych spedycji (od poniedziałku do piątku), ewentualne opóźnienia mogą wynikać m.in. ze złych warunków atmosferycznych czy dni wolnych od pracy np. świąt, w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień Klient zostanie niezwłocznie o nich poinformowany; ** podane terminy są terminami przykładowymi, które zostaną dochowane, jeśli poszczególne komponenty znajdują się w danym momencie na stanie magazynowym. W przypadku braków magazynowych mogą wystąpić ewentualne opóźnienia, o których Klient zostanie niezwłocznie poinformowany *** podane terminy zostaną zachowane przy założeniu, że poddostawcy pneumatyki/hydrauliki ES dotrzymają określonych przez siebie terminów dostaw **** podane terminy są zależne od stanu magazynowego szwedzkiej firmy Marko, głównego producenta stołów hydraulicznych, którego jedynym przedstawicielem na Polskę jest ES.  
Dostawa
§ 3.  
1)      Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2)      Płatność za zamówienie następuje w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu na podstawie faktury proforma.
3)      W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
4)      Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
5)      Klient zobowiązany jest dokonać przelewu na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Nieotrzymanie ceny lub potwierdzenia zapłaty ceny w tym terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia i jego unieważnieniem.
6)      Istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia (telefonicznie lub poprzez e-mail).
7)      Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony kurierem wybranym przez Sklep na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Możliwość wyboru kuriera wyłącznie przez Sklep podyktowana jest właściwościami i przeznaczeniem oferowanego towaru, wymagającego specjalnej procedury transportu i dedykowanych zabezpieczeń.
8)      Klient ma możliwość odbioru zakupionego towaru także w siedzibie ES.
9)      Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
10)  Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
11)  W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
12)  W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.
13)   Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego.  
Procedura reklamacji/Gwarancja
§ 4.  
1)      ES udziela Klientom gwarancji jakości na zakupione towary. Zakres gwarancji jakości zależy od rodzaju towaru i jest określony w dokumencie gwarancyjnym załączonym do towaru. Okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy od daty dostawy produktów, przy założeniu jednozmianowego okresu pracy urządzenia tj. na maksimum 2080 godzin pracy w roku (którekolwiek wydarzy się pierwsze). Odpowiedzialność ES z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona.
2)      W przypadku wad towaru podlegającego gwarancji lub innych nieprawidłowości związanych z realizacją zamówienia, reklamacje można składać elektronicznie (adres e-mail: webshop@europasystems.pl) lub w formie pisemnej (adres do korespondencji: Europa Systems Sp. z o.o., Żabów 76 B, 74-200 Pyrzyce) korzystając z gotowego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu lub sporządzając własne pismo reklamacyjne zawierające informacje o Kliencie: a) imię i nazwisko; b) nr telefonu lub adres e-mail; c) rodzaj i ilość zakupionego towaru oraz dowód zakupu; d) przyczynę reklamacji; e) żądanie reklamującego.
3)      Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
4)      Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, ES zobowiązuje się doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową lub do zwrotu płatności na rzecz Klienta, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klient może dochodzić roszczeń na drodze procesu sądowego lub podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu.
5)      Obowiązki ES z tytułu udzielonej gwarancji obejmują tylko wady powstałe w wyniku prawidłowego używania produktów. ES nie jest zobowiązany do naprawy gwarancyjnej w przypadku normalnego zużycia części eksploatacyjnych oraz wad powstałych w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w produktach lub jego naprawa, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody ES. ES nie jest zobowiązana do naprawy produktów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji.
6)      Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
7)      Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.    
Przetwarzanie danych osobowych
§ 5.  
Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w <polityce prywatności>.  

Odpowiedzialność Sprzedającego
§6  
1)      Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
a)      niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do używania Towaru;
b)      siły wyższej;
c)       awarii lub uszkodzeń Towaru, powstałych na skutek przyczyn nieprawidłowego działania jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych, awarii sprzętu lub oprogramowania sterującego pracą urządzenia, którego częścią jest Towar;
2)      Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3)      O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
4)      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.  
Postanowienia końcowe
§ 7.  
1)      Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
2)      Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
3)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4)      ES zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.
5)      Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6)      Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
7)      Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2019r.
8)      W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
9)      Sklep zastrzega sobie prawo do:
a)      wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
b)      zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
c)      wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
d)      przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
e)      zmiany minimalnej wartości zamówienia w Sklepie,
f)       zmiany minimalnej ilości sztuk towarów zamawianych w Sklepie.

 

pixel